دورهمی و پنل های تخصصی

نشست چالش‌های سیاست‌گذاری اکوسیستم کارآفرینی کشور
تجربیات مدیران گردشگری
جستجوی رویداد